Algemene voorwaarden

Definities

1. Pics By Evrard: Pics By Evrard, gevestigd op de Statiestraat 10, 8980 Passendale, onder het KBO-nummer 0744.454.511

2. Klant: degene die met Pics By Evrard een overeenkomst is aangegaan

3. Partijen: Pics By Evrard en klant samen

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pics By Evrard

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

​​

Prijzen​

1. Alle prijzen die Pics By Evrard hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen

2. Alle prijzen die Pics By Evrard hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pics By Evrard ten alle tijde wijzigen

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Pics By Evrard vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pics By Evrard, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen

5. Indien partijen voor een dienstverlening van Pics By Evrard een totaalbedrag zijn overeenkomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen

6. Verrichte betalingen voor eender welk product zijn definitief en genieten geen recht tot terugbetaling

7. Aangekochte sessies komen te vervallen na een termijn van 12 maanden. Dit tenzij er tijdig enige vorm van medische overmacht ingeroepen wordt of er een onderlinge overeenkomst is afgesloten.

8. Wanneer de klant geen enkele vorm van overmacht in roept, zijnde 24u voor de geboekte sessie, is er geen recht tot terugbetaling of herplanning van de geplande opdracht. Zo wordt de geplande sessie als voldaan beschouwd. Dit om een inkomstenverlies te compenseren.​

Gevolgen niet tijdig betalen​

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pics By Evrard gerechtigd een rente van 3% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pics By Evrard

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van de wettelijk vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pics By Evrard zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Pics By Evrard op de klant onmiddellijk opeisbaar

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pics By Evrard, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pics By Evrard te betalen

Opschortingsrecht

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pics By Evrard enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst

1. Pics By Evrard voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit

2. Pics By Evrard heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na mondeling akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot van de klant

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Pics By Evrard tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Pics By Evrard tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden dien relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pics By Evrard

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Pics By Evrard de betreffende bescheiden

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pics By Evrard redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant

Privacy

1. U stemt er mee in dat we persoonlijke informatie en gegevens verzamelen ter identificatie en opname in het klantenbestand. Deze gegevens kunnen zijn -maar niet uitsluitend- : ‘uw naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, emailadres, telefoonnummer, adres en indien van toepassing, zakelijke benaming, zakelijk adres en btw nummer’

2. Pics By Evrard gebruikt uw persoonlijke gegevens om een correct beheer van onze diensten en uw aangekochte producten te vereenvoudigen.

3. Persoonlijke gegevens kunnen ten alle tijde door u gewijzigd of verwijderd worden via contactopname. Het is steeds uw verantwoordelijkheid om Pics By Evrard op hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

4. U gaat er mee akkoord dat genomen of ingezonden foto- en/of videomateriaal ten alle tijde gebruikt kan worden voor promotie doeleinden, voor sociale media en voor op de website.

Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met een inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege

Klachten

1. De klant dient een door Pics By Evrard geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pics By Evrard daarvan zo spoedig, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen

3. Consumenten dienen Pics By Evrard uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van deze tekortkomingen hiervan op de hoogte te brengen

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pics By Evrard in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen

5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende diensten, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pics By Evrard gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pics By Evrard

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pics By Evrard ook daadwerkelijk en tijdig bereikt

Hoofdelijke aanspraklijkheid klant

1. Als Pics By Evrard een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pics By Evrard verschuldigd zijn

Aansprakelijkheid Pics By Evrard

1. Pics By Evrard is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

2. Indien Pics By Evrard aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst

3. Pics By Evrard is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden

4. Indien Pics By Evrard aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting

Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pics By Evrard vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pics By Evrard toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Pics By Evrard niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pics By Evrard in verzuim is

3. Pics By Evrard heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dankwel indien Pics By Evrard kennis heeft genomen van omstandigheden die hem grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

Overmacht

1. Een tekortkoming van Pics By Evrard in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan Pics By Evrard worden toegerekend in een van de wil van Pics By Evrard onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pics By Evrard kan worden verlangd

2. De overmachtsituaties zijn – doch niet uitsluitend -: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurramp, etc); wanprestaties en overmacht door toeleveranciers, bezorgers of derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pics By Evrard 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pics By Evrard er weer aan kan voldoen

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden

5. Pics By Evrard is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

Wijziging algemene voorwaarden

1. Pics By Evrard is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst met partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande toestemming van Pics By Evrard

Website en sociale media

1. Het bezoeken van onze website, eventueel gekoppelde websites en alle accounts van Pics By Evrard op sociale media is steeds op eigen risico, doch Pics By Evrard doet de nodige inspanning dit alls vrij te houden van elke vorm van lasterlijk, beledigend of ander gevoelig materiaal.

2. Pics By Evrard aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aangericht door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten door toegang tot en gebruik van de site en sociale media

3. Pics By Evrard staat het kopiëren, reproduceren en verspreiden van inhoud voor commercieel gebruik zonder schriftelijke overeenkomst niet toe.

4. Iedere communicatie naar Pics By Evrard toe, via de website of e-mail wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtig en kan desgevallend gebruikt worden voor welk doel dan ook.

5. U en enkel u bent verantwoordelijk voor alle inzendingen via de website, e-mail en social media en gaat er mee akkoord geen inbreuk te maken op gelijk welk recht van derden.

6. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. U gaat er mee akkoord ieder medium schadeloos te houden. We behouden ons het recht uw identiteit te onthullen bij een klacht of rechtszaak die voortvloeit uit uw communicatie.

7. Het is uw verantwoordelijkheid Pics By Evrard correcte informatie te bezorgen opdat de communicatie en werking naar behoren zou verlopen.

8. De gebruikte en weergegeven handelsmerken en logo’s, al dan niet weergegeven op de website, kunnen onder geen enkele vorm vrij gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Pics By Evrard. Deze blijven ten alle tijde eigendom van Pics By Evrard of diens partners.

9. Alle fotomateriaal mag te allen tijde door Pics By Evrard gebruikt worden om te delen op sociale media, website en andere platform. Pics By Evrard is en blijft eigenaar van alle foto’s tenzij anders overeengekomen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pics By Evrard bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle betwistingen en eventuele juridische acties vallen onder het Belgische recht en zijn rechtbanken en worden behandeld in de Nederlandse taal. Dit in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen met als afdeling Ieper.

Opgesteld op 6 oktober 2020